AZ ALAPÍTVÁNY CÉLRENDSZERE

A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának keretei között működő „Korszerű Kereskedelemért Alapítvány” pályázati

CÉLRENDSZERE

Az alapítvány alapvető célja – az Alapító Okirat alapján -, hogy a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának oktató tevékenységét eszközeivel, lehetőségeivel – a hatályos rendeletek alapján – támogassa és segítse.

A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának hallgatói és oktatói pályázhatnak olyan tevékenységek támogatására, melyekkel az oktatás, az ismeret elsajátítás színvonalát javítani kívánják és a pályázatban megjelölt tevékenységhez saját anyagi erejükkel is hozzájárulnak.

Az alapítvány – a lehetőségeitől függően – támogatja a kiemelten tehetséges, szociálisan hátrányos helyzeten lévő hallgatókat is.

A Korszerű Kereskedelemért Alapítvány pályázat esetén anyagilag is támogatja az alábbiakat:

Hallgatóknál

1. TDK munka támogatása

 • a TDK munkával kapcsolatos költségek (prezentációs költség, egyéb – számlával igazolható – költség) részbeni térítése,
 • a TDK konferencián előadott színvonalas tanulmányok készítőit – a szekció vezetők javaslatának és az opponensi véleményeknek figyelembe vételével, egyéni elbírálás alapján – különdíjban részesíti
 • szükség esetén a főiskolai illetve az OTDK megrendezésének költségeihez hozzájárul

2. Szakmai rendezvények, konferenciák

 • szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel (pl. közgazdász vándorgyűlés, Ifjú közgazdászok találkozója, Utazás- és Turizmus Kiállítás, Kereskedelmi és vendéglátó ipari szakmai vásárokon, árú bemutatókon, kiállításokon való részvétel …….) támogatása
 • Szakmai napok, szakmai rendezvények pl. work-shop-ok önköltségeihez való hozzájárulás.

3. Külföldi tanulmányút

 • Külföldi ösztöndíjat elnyert, részképzésben részt vevő hallgatók útiköltségeihez való hozzájárulás.
 • Külföldön történő szakmai vagy idegen nyelvi oktatásban való részvétel költségeinek részleges térítése.
 • Csoportos hallgatói tanulmányutak támogatása. Tanszéki, vagy hallgatói szervezetek által előkészített csoportos, szakmai jellegű hallgatói kiutazások támogatása. A pályázatnak tartalmazni kell a tanulmányút helyét, időtartamát, a kiutazás időpontját, a szakmai út programját, a várhatóan felmerülő költségeket, a szervező, illetve a szakmai irányítást végző tanszék vezetőjének írásos véleményét.

4. Nyelvtanulás támogatása

A főiskola keretében szervezett nyelvtanfolyam részvételi költségeihez való hozzájárulásra pályázhatnak a főiskola hallgatói.

5. Hallgatói ösztöndíjak adományozása

 • Kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók ösztöndíja. Az alapítvány – anyagi forrásainak függvényében – ösztöndíjban részesíti azokat a II-III. évfolyamos hallgatókat, akiknek a pályázat benyújtását megelőző, két egymást követő félévben a tanulmányi átlageredménye legalább 4, valamint a családjában az 1 főre jutó jövedelem – beleértve minden rendszeres jövedelmet (bér, nyugdíj, családi pótlék stb.) – nem haladja meg a 93 000 Ft-ot. Pályázni az erre a célra szolgáló űrlapon lehet. Pl. jövedelemigazolás, iskolalátogatási igazolás, a NEPTUN rendszerből kinyomtatott utolsó két félév tanulmányi eredményét tartalmazó – Tanulmányi Osztály által igazolt (a tanulmányi előadó által aláírt) dokumentumot, stb.
  A pályázati űrlap letölthető innen. (1. sz. m.)
 • Végzős hallgatók szakmai gyakorlati ösztöndíja. A hallgatók a szakmai gyakorlatuk idejére – meghatározott feltételek mellett – ösztöndíjat kaphatnak az alapítványtól. A feltételeket, a működési mechanizmust külön tájékoztató tartalmazza.
  Tájékoztató a szakmai gyakorlatos hallgatók támogatásáról (2. sz. m.)
  Támogatási szerződés  (3. sz. m.)
  Megállapodás (4. sz. m.) 
 • A szociálisan hátrányos – részösztöndíjas és költségtérítéses –hallgatók tanulmányainak támogatása támogatói adományokból.

6. Pályamunkák díjazása

 • Az alapítvány által meghirdetett pályázatok pályamunkáinak díjazása
 • A cégek által – a főiskola profiljába tartozó témakörben – meghirdetett pályázatok díjazása együttműködési megállapodás szerint.

Oktatóknál

1. Tudományos tevékenységének támogatása

 • Hazai és külföldi szakmai-, tudományos konferenciák részvételi díjának részbeni átvállalása.
 • Tudományos kutatómunkában való részvétel költségeihez való hozzájárulás, ha ez az oktatót terhelő dologi kiadással jár.
 • Publikációs tevékenység támogatása. A publikációs tevékenység elismeréséül meghatározott összegű támogatást ad az alapítvány. Pályázni hazai, vagy külföldi tudományos folyóiratban megjelent cikkel lehet.
 • Konferenciák előadóinak támogatása. A kar oktatói – amennyiben hazai és/vagy nemzetközi konferencián előadást tartanak – pályázhatnak egyszeri támogatásra. A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó tudományos tevékenységét, eredményeit, a konferencia helyét, időtartamát, az utazás időpontját, a konferencia programját.

2. Az elméleti illetve gyakorlati oktatás színvonalának emelése érdekében,

 • Külföldi tapasztalatszerzés, tanulmányút költségeihez való hozzájárulás, az idegen nyelvi előadói készség fejlesztése. A pályázatnak tartalmazni kell az eddigi szakmai, tudományos tevékenységének rövid összefoglalása, a továbbképzés célját, jellegét, időtartamát, várható költségeit, a pályázó nyelvismeretének fokát és az azt igazoló dokumentumokat.
 • olyan hazai és külföldi oktatók alkalmazása, akik hiánypótló szakmai területeken tevékenykednek, vagy olyan szaktudással, elméleti és gyakorlati szakmai tapasztalattal rendelkeznek, aminek a segítségével emelhető az oktatás színvonala. Lehet ez egy-egy előadás való felkérés finanszírozása, de lehet egy-egy féléves kurzus támogatása is.

A szakemberképzés feltételeinek megteremtéséhez, javításához való hozzájárulás

 • Az intézmény takarékos gazdálkodásával és a környezetvédelemmel összefüggő tevékenységek támogatása
 • A posztgraduális oktatási témák, ezeket segítő jegyzetek, szoftverek, segédletek elkészítésének támogatása

Általános tudnivalók!

 • Támogatást nem kaphat azon pályázó, akinek a kérelme a főiskola költségvetési keretéből jogszerűen megoldható, illetve aki a korábban kapott támogatási összeggel nem számolt el.
 • A kuratórium csak a március 31-ig, illetve szeptember 30-ig beérkezett és a szükséges mellékletekkel felszerelt pályázattal tud érdemben foglalkozni.
 • A pályázatokról a kuratórium évente két alkalommal – április, illetve október hónapban – dönt, melyről írásban értesíti a pályázót.